Inleiding

Solvay stelt uw interesse in zijn producten en diensten op prijs en dankt u voor uw bezoek aan onze websites. De groep Solvay ('wij', 'we', 'ons' of 'onze') hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy wanneer u onze websites bezoekt. We willen dat u zich daar tijdens uw bezoek aan onze websites geen zorgen over hoeft te maken. De bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zijn belangrijke zaken waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht besteden. We stellen alles in het werk om te waarborgen dat de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk blijven en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet. De persoonsgegevens die we verzamelen, worden door ons verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen die gelden voor de landen waar de websites worden onderhouden. Daarnaast is dit privacybeleid ook van toepassing op de verwerking van klant- en partnergegevens binnen heel Solvay.  De website van Solvay kan echter links bevatten naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. Solvay respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid (hierna 'beleid' genoemd) beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen of genereren en verwerken wanneer u websites van Solvay (hierna 'websites' genoemd) bezoekt. Enkele voorbeelden van dergelijke websites zijn onze corporate website solvay.com of onze lokale websites solvay.fr en solvay.de. Dit beleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd. Verder leggen we uit welke keuzes u kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen in geval van vragen, verzoeken of klachten.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Solvay-entiteit die als eerste verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens die op de website(s) worden verzameld, is Solvay nv.

Solvay nv kan uw verzoek doorgeven aan de betrokken gelieerde onderneming(en) van de groep Solvay. Deze ondernemingen zullen zich aan de in dit beleid beschreven principes houden en u te gelegener tijd over hun identiteit inlichten. 

 

Welke informatie verzamelen we en wanneer?

We vragen u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zodat we de door u gevraagde producten of diensten kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een (nieuwe) bestelling plaatst, informatie aanvraagt, een account aanmaakt, u abonneert op onze nieuwsbrieven of interactief gebruik maakt van onze websites. Deze persoonsgegevens omvatten:

  • contactgegevens, waaronder uw voornaam, achternaam, e-mailadres, organisatie, functie, telefoonnummer en fysiek adres;
  • aanmeldings- en accountgegevens (indien van toepassing);
  • andere noodzakelijke persoonsgegevens.

U bent er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u verstrekt waarheidsgetrouw, correct, ondubbelzinnig en up-to-date zijn.

Tijdens de interactie met onze websites worden de gegevens automatisch verzameld en met Solvay gedeeld door de technologieplatforms die de browse-ervaring leveren. Zo kan uw webbrowser of mobiel apparaat bijvoorbeeld bepaalde gegevens met Solvay delen tijdens de interactie met websites van Solvay. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid. Deze gegevens omvatten:

  • apparaat-id's, netwerktoegang, besturingssysteem;
  • cookies, IP-adressen, verwijzingsheaders, gegevens ter identificatie van uw webbrowser en browserversie, en webbakens en tags.

 

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen op de volgende manieren:

Om de door u gevraagde functies van de websites te bieden 

Wanneer u onze websites gebruikt, gebruiken we uw gegevens om het product of de dienst te leveren die/dat u hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een vraag stelt op solvay.be, gebruiken we de contactgegevens die u ons verstrekt om met u te communiceren over uw vraag. In dit geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming om berichten van ons te ontvangen of op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan en bij het aangaan van een overeenkomst met u, naargelang het geval. 

In veel gevallen moet u, om bepaalde functies op onze websites te gebruiken, Solvay aanvullende gegevens verstrekken of bijkomende toestemming geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken. We kunnen deze functies niet aanbieden indien u ons niet toestaat uw persoonsgegevens te verwerken.

Om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten en evenementen en voor andere promotionele doeleinden

Wanneer u bij Solvay een gebruikersaccount aanmaakt, kunnen we de door u verstrekte informatie alsmede informatie uit andere Solvay-bronnen, zoals informatie over uw gebruik van onze websites, uw bezoeken en uw deelname aan evenementen van Solvay (eventueel via gelieerde ondernemingen van Solvay) gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. In dit geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming voor het gebruik van gedrags- en advertentiecookies en op uw toestemming voor het ontvangen van onze berichten.

Om onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en in stand te houden 

We kunnen de gegevens die u ons verstrekt, gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.  Wanneer u bijvoorbeeld een (nieuwe) bestelling plaatst, kunnen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor boekhoudings- en controledoeleinden en voor andere interne functies.  Een ander voorbeeld: wanneer u solliciteert naar een functie bij Solvay, kunnen we de door u verstrekte gegevens gebruiken om personeelsstatistieken bij te houden.  In dit geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten te exploiteren en te verbeteren. 

Voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden

Wij gebruiken gegevens over de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites en diensten om inzicht te krijgen in hun gedrag en voorkeuren. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie gebruiken over hoe bezoekers op solvay.be producten zoeken en vinden. We doen dit om beter te begrijpen wat de beste manier is om deze producten aan te bieden en ons aanbod onder de aandacht te brengen. In dit geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming voor het gebruik van de gedragscookies en op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruik van onze website anders dan met cookies. 

Andere doeleinden

We kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken. In dat geval stellen we u daarvan specifiek in kennis op het moment dat we die gegevens verzamelen en vragen we u indien nodig om ons daar toestemming voor te geven.

 

Aan wie verstrekken we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden delen met gelieerde ondernemingen van Solvay, in overeenstemming met de informatie die we u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens hebben verstrekt. 

Ook externe dienstverleners kunnen in opdracht van Solvay persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om sollicitaties te verwerken, verzendingen en leveringen af te handelen, onze gegevens te beheren, e-mails te verzenden, onderzoeken en analyses uit te voeren en klantenrelaties, merkpromoties, productpromoties en bepaalde diensten en functies te beheren.

 

Hoe beschermen en beheren we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus.  Onze organisatie heeft interne beleidslijnen en controlemechanismen opgezet om te verhinderen dat uw gegevens verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt, bekendgemaakt of worden geraadpleegd door andere personen dan onze bevoegde werknemers bij de uitvoering van hun taken. In het gegevensbeschermingsbeleid van Solvay vindt u meer informatie over hoe Solvay in het algemeen omgaat met persoonsgegevens.  De databanken en systemen die gegevens over u bevatten, zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde gebruikers.

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk blijven.  Om uw gegevens te beveiligen en te voorkomen dat derden ze kunnen inzien, gebruiken we verschillende methoden zoals Secure Socket Layer (SSL)-versleuteling en firewalls. 

Wanneer we derden inschakelen om persoonsgegevens te verwerken, doen zij dat op basis van schriftelijke instructies. Zij hebben een geheimhoudingsplicht en zijn verplicht om bij de vervulling van hun opdracht passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van gegevens te waarborgen. 

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken (1) indien wij wettelijk daartoe verplicht zijn; (2) om de persoonlijke veiligheid van het publiek en de gebruikers te beschermen; (3) om de nationale veiligheid te beschermen; (4) om onze rechten in rechtszaken of onderzoeken te doen gelden; of (5) om een misdrijf of strafbaar feit te voorkomen.

 

Internationale doorgifte van gegevens 

De persoonsgegevens die we in de context van onze websites verzamelen of genereren, worden hoofdzakelijk in de EU opgeslagen. Het is echter mogelijk dat sommige ontvangers met wie Solvay uw persoonsgegevens deelt, gevestigd zijn in een ander land dan het land waar uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. De wetgeving in die landen biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waar u uw gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Niettemin zullen we, wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, die informatie beschermen zoals beschreven in dit beleid en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland bevindt, nemen we maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. We zorgen er ook voor dat persoonsgegevens die worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland adequaat worden beschermd, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst inzake gegevensdoorgifte die is opgesteld op basis van modelclausules van de Europese Commissie of door een certificering in het kader van het EU-VS-privacyschild.

 

Bewaring van uw gegevens

Tenzij bij wet anders is bepaald, bewaren we uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. De termijn gedurende welke we uw persoonsgegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Om de door u gevraagde functies van de websites te kunnen bieden, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren, en daarna niet langer dan de toepasselijke verjaringstermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt of gedurende ten hoogste drie jaar na ons laatste contact met u of na afloop van ons contract met u, teneinde informatie mee te delen over onze producten, diensten en evenementen en voor andere promotionele doeleinden. Persoonsgegevens die wij gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en in stand te houden, kunnen worden bewaard zolang de producten en diensten worden geleverd, en daarna niet langer dan de toepasselijke verjaringstermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden zijn verzameld.

 

Mag u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of wissen? 

U hebt te allen tijde het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens kosteloos in te zien, te wijzigen en te wissen en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of de verwerking ervan te laten beperken en om ze te laten overdragen. U mag ons eveneens verzoeken uw persoonsgegevens namens u te wissen.  Indien uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht die toestemming in te trekken zodat wij uw persoonsgegevens niet langer kunnen gebruiken. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

We zijn niet verantwoordelijk voor derden die toegang tot uw persoonsgegevens hebben gehad via een andere bron dan onze databank, ook niet als zij uw persoonsgegevens niet uit hun databanken verwijderen.

Wij garanderen niet dat onze diensten ononderbroken beschikbaar zullen zijn. In geval van een onderbreking van de dienst, zijn wij niet verantwoordelijk voor het mogelijke verlies van uw persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor uw gegevens zonder uw toestemming te wissen en zijn niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies of de eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens.

Als u niet langer berichten van Solvay wilt ontvangen, klikt u op 'Uitschrijven' onderaan in onze e-mails.  

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in 'Vragen en feedback' hieronder of door te mailen naar privacy@solvay.com.

 

Programma voor e-mailmarketing

Solvay werkt met Pardot, het marketingautomatiseringsplatform van Salesforce.com Inc., dat een score toekent aan de activiteiten van bezoekers en potentiële klanten op landingspagina's en op de website door advertentiecookies op hun apparaat te plaatsen. Wanneer u ons toestemming geeft om u als deelnemer aan ons marketingprogramma toe te voegen, voegt Pardot gegevens toe aan uw gebruikersprofiel op basis van de voorkeuren en keuzes waarvan u blijk hebt gegeven tijdens het surfen op onze websites, het lezen van e-mails en het downloaden van didactisch materiaal. Op die manier kunnen we het productselectieproces beter ondersteunen.

Pardot volgt activiteiten van bezoekers en prospects op solvay.be en landingspagina's van Pardot door cookies op uw apparaat te plaatsen na uw voorafgaande toestemming. Deze cookies worden geplaatst om voorkeuren te onthouden (zoals de inhoud van formuliervelden) wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Pardot plaatst ook een cookie voor aangemelde gebruikers om de sessie te behouden en tabelfilters te onthouden. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookiebeleid.

U kunt zich op elk moment afmelden voor dit marketingprogramma door op deze afmeldingspagina uw e-mailadres in te voeren en door te sturen.

 

Interactie tussen websites van Solvay en derden 

Op onze websites kunt u interactie hebben met diverse andere digitale producten en diensten.  Zo kunnen op onze websites bijvoorbeeld platforms van derden worden geïntegreerd om uw digitale ervaring over de hele linie te verbeteren.  Uw privacyrechten op platforms van derden worden beheerst door hun respectieve beleid. Het beleid van deze platforms is bepalend voor de gegevens die zich daar bevinden.

Onze websites kunnen voor uw gebruiksgemak of ter informatie links bevatten naar andere websites en apps (van derden). Gelinkte website en apps hebben een eigen privacyverklaring of -beleid, en we raden u ten zeerste aan dit door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en de privacypraktijken van gelinkte websites of apps die geen eigendom zijn van ons of waarover wij geen controle hebben.

 

Kinderen

Solvay verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder erop te staan dat zij hun ouders vooraf toestemming vragen, voor zover dit wettelijk verplicht is. 

 

Wijziging van het privacybeleid van Solvay

De toepasselijke wetgeving en onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons beleid bij te werken, zullen we de nieuwste versie op onze websites plaatsen. We raden u ten zeerste aan ons beleid te lezen en regelmatig na te gaan of het is gewijzigd.

 

Vragen en feedback

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over deze privacyverklaring en de voor onze websites gehanteerde praktijken? Neem dan contact op met het 'Data Protection and Privacy Office' van Solvay, dat u – indien van toepassing volgens de lokale wettelijke vereisten – zal doorverwijzen naar de functionaris voor gegevensbescherming in uw land. U kunt het 'Data Protection and Privacy Office' bereiken door te mailen naar privacy@solvay.com.