Opvolging van onze duurzaamheids voortgang aan de hand van 10 hoofddoelstellingen, te bereiken tegen 2030.

In 2020 hebben wij ons duurzaamheidsprogramma aangekondigd: Solvay One Planet. Dat maakt integraal deel uit van onze G.R.O.W.-strategie en bouwt voort op onze eerdere verwezenlijkingen op het gebied van duurzaamheid. Het is geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en omvat tien meetbare verbintenissen in drie belangrijke aandachtsgebieden, die tegen 2030 moeten worden verwezenlijkt.

Opgebouwd rond de drie grote thema’s  klimaat, hulpbronnen en levenskwaliteit, is Solvay One Planet onze routekaart naar een duurzame toekomst die voor iedereen gedeelde waarde oplevert.

Solvay One Planet 2022

Klimaat

SDGs 7 Affordable and Clean Energy
SDGs 13 Climate Action
SDGs 14 Life Below Water
SDGs 15 Life on Land

 

 

 

Ontdek onze acties

Bestrijding van de klimaatverandering 

Via het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van de Groep, maar ook via producten die een impact hebben op het energieverbruik of de uitstoot van broeikasgassen van klanten.

-30% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen

Solvay zal de reductie snelheid van zijn emissies verdubbelen en zijn traject afstemmen op de doelstelling "temperatuurstijging ruim onder 2°C”, zoals beschreven in het Akkoord van Parijs van 2015. In 2020 hebben wij een volgende stap gezet door ons ertoe te verbinden onze broeikasgasemissies over 2 jaar te verminderen in overeenstemming met de verwachtingen van het Science Based Targets-initiatief (SBTi*). In 2021 kondigde Solvay zijn plan aan om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en verhoogde het zijn doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasemissies in 2030 tot -30% (komende van -26%).

100% Uitfasering van steenkool voor energie

Solvay engageert zich om het gebruik van steenkool in de energieproductie geleidelijk af te bouwen wanneer hernieuwbare alternatieven voorhanden zijn.

-30% Druk op biodiversiteit

Solvay is van plan de druk op de biodiversiteit met 30% te verminderen, zoals de verzuring van de aarde, eutrofiëring van het water en mariene ecotoxiciteit.

Middelen

SDGs 12 Responsible Consumption and Production

Ontdek onze acties
 

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen

Door het verbruik van grondstoffen, waterverbruik, afvalwater, emissies en afvalproductie van de Groep, maar ook door de levenscyclus van producten en het beheer bij het einde van hun levensduur.

65% Aandeel van duurzame oplossingen in de Groepsomzet

Solvay vertrouwt op innovatie om zijn portefeuille verder via duurzame oplossingen te ontwikkelen. Deze zouden tegen 2030 65% van de verkoop van de Groep moeten vertegenwoordigen, volgens de evaluatie van Solvay Portfolio Management.

>2x Aandeel van producten op basis van grondstoffen of circulaire energie in de verkoop van de Groep

Omdat sommige van de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, de impact van één enkel bedrijf ver overstijgen, werkt Solvay samen met de Ellen MacArthur Foundation, zijn klanten en leveranciers om onze bijdrage aan de circulaire economie te versnellen. Wij streven ernaar onze verkoop van producten op basis van hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen tegen 2030 te verdubbelen tot 15% van de groepsomzet.

-25% Vers water opname

Solvay verbindt zich ertoe zijn impact op de zoetwater onttrekking te verminderen door zijn verbruik van zoet water te verminderen.

30% Niet-recycleerbaar industrieel afval

Solvay zal zijn niet-recupereerbaar industrieel afval, zoals storten en verbranden zonder energieterugwinning, met een derde verminderen.

Kwaliteit van het leven

SDGs 3 Good Heatlh and Well Being
SDGs 6 Clean Water and Sanitation
SDGs 8 Decent Work and Economic Growth
SDGs 17 Partnerships for the Goals

 

 

 

Ontdek onze acties
 

Verbetering van de levenskwaliteit van werknemers en samenleving

Door het beheer door de Groep van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van personen, processen en producten, de initiatieven in het kader van de sociale dialoog en de productenportefeuille.

Streven naar nul ongevallen

Bij Solvay streven we naar een nul-ongevallen beleid om de veiligheid en de zekerheid van onze werknemers te beschermen.

Integratie van diversiteit, kansengelijkheid en inclusie

Solvay streeft naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het midden- en topkader tegen 2030. Onze bedrijfs integriteitscode effent het pad voor een inclusieve werkomgeving die diversiteit in al haar vormen verwelkomt, met inbegrip van gedachten, ras, huidskleur, nationale afkomst, godsdienst, geslachtsidentiteit of seksuele geaardheid..

16 weken moederschaps-, vaderschaps- en co-ouderschapsverlof

In januari 2021 heeft Solvay zijn wereldwijd beleid van 16 weken moederschaps-, vaderschaps- en co-ouderschapsverlof ingevoerd. Dit beleid geldt voor alle ouders die in dienst zijn van het bedrijf, ongeacht hun geslacht.